1. دانیال شکوهی , مرتضی گلدانی , مریم کمالی , بررسی تاثیر سوپرجاذب زئولیت بر برخی از خصوصیات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی دو گونه ی گیاه اطلسی )1petunia( در شرایط تنش خشکی , سومین همایش بین المللی ششمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۲۷
 2. مریم جانعلی زاده قزوینی , طیبه خیرخواه , کمال حاج محمدنیا قالی باف , احمد نظامی , مرتضی گلدانی , ارزیابی تحمل به یخ زدگی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) تحت شرایط کنترل شده , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۴
 3. نسترن رضائی , جواد کریمی , مجتبی حسینی , مرتضی گلدانی , بررسی بیماریزایی نماتودهای بیمارگر حشرات روی آلرود گلخانه در آزمایشگاه و گلخانه , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
 4. عبدالجبار ایران نژاد , پریسا طاهری , سعید طریقی , مرتضی گلدانی , بررسی نقش رادیکالهای فعال اکسیژن در برهمکنش ارقام برنج با قارچ Alternaria alternata , همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
 5. عبدالجبار ایران نژاد , پریسا طاهری , سعید طریقی , مرتضی گلدانی , بررسی آنزیمهای آنتی اکسیدانتی ارقام برنج نسبتا مقاوم شیرودی و حساس دمسیاه در برهمکنش برنج - قارچ Alternaria alternata , همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
 6. محمدجواد احمدی لاهیجانی , مریم جانعلی زاده قزوینی , علیرضا برجسته , هدایت الله کریم زاده سورشجانی , مرتضی گلدانی , احمد نظامی , تاثیر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت ها و بقاء گیاهچه های ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در شرایط کنترل شده , سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷
 7. طاهره کاکوئی , پریسا طاهری , سعید طریقی , مرتضی گلدانی , واکنش ارقام مختلف سیب زمینی به جدایه های قارچ بیمارگر آلترناریا , همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۷
 8. نسترن رضائی , جواد کریمی , مجتبی حسینی , مرتضی گلدانی , بررسی بیماریزایی دو گونه نماتود بیمارگر حشرات، Steinernema feltiaeو Heterorhabditis bacteriophora روی پوره سن دوم سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum , سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
 9. لیلا شهرآبادی , مجتبی حسینی , حسین صادقی نامقی , مرتضی گلدانی , اثر کوددهی نیتروژن و گوگرد در گیاه کلزا بر توانایی های زیستی شته خردل Hem.: Aphididae))Lipaphis erysimi , سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
 10. مجتبی حسینی , سیده افسانه حسینی , مرتضی گلدانی , تأثیرکود نیتروژن بر ویژگی های زیستی و نرخ افزایش جمعیت شته اقاقیا Aphis craccivora Koch (Hemiptera: Aphididae) و نقصان عملکرد گیاه گل تکمه ایGomphrena globosa L. (Amaranthaceae) , سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
 11. مرضیه علی زاده , مجتبی حسینی , مهدی مدرس اول , مرتضی گلدانی , سیده افسانه حسینی , آماره های جدول زیستی کنه تارتن دو لکه ای Tetranychusurticaeروی گیاه توت فرنگی در سطوح مختلف کوددهی نیتروژن , سومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
 12. بی بی الهه موسوی فر , مرتضی گلدانی , احمد نظامی , مقایسه ارقام مختلف گندم در پاسخ به سطوح شوری , تنش شوری در گیاهان و راهکار های توسعه کشاورزی در شرایط شور , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۱
 13. مریم کمالی , مرتضی گلدانی , ارزیابی اثر ناشی از کلرید سدیم بر محتوای رنگدانه‌‌های و صفات رشدی گلرنگ در شرایط کنترل شده , تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شوری , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۱
 14. مرتضی گلدانی , تاثیر پتاسیم و شوری بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه داروئی گل مغربی , هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۴
 15. مریم کمالی , سیده مهدیه خرازی , مرتضی گلدانی , القای مقاومت به تنش میخک با استفاده از کاهنده تنش کلرید پتاسیم , هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۴
 16. مرتضی گلدانی , ارزیابی اثر کودهای شیمیایی، ورمی کمپوست و دامی بر اجزای عملکرد گیاه داروئی رازیانه , هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
 17. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر محتوای آب نسبی، نشت الکترولیت ها و رنگدانه های کلروفیلی گل تکمه ای تحت تنش شوری , هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
 18. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر افزایش غلظت دی اکسید کربن در بهبود صفات مورفولوژیک آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor L.) , نخستین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۹/۰۱
 19. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تأثیر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گل تکمه ایGomphrena L.) , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 20. مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , تاثیر افزایش گاز کربنیک و تنش شوری بر برخی پارامترهای رشدی گیاه آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor) , هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 21. محسن محمدی مقرب , محمدحسین عباسپور فرد , باقر عمادی , مرتضی گلدانی , تاثیر سطح و درصد پوشش گیاهی بر کارایی یک مبدل زمینی با جریان هوا، در سرمایش گلخانه , پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۲۸
 22. مرتضی گلدانی , سیده مهدیه خرازی , تاثیر بیش بود برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات رشدی ذرت (Zea maize L.) در محیط آبکشت , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۵
 23. مرتضی گلدانی , مهدی نصیری محلاتی , محمود شور , سیده مهدیه خرازی , تاثیر‌ دی اکسید کربن بر رشد و صفات فیزیومورفولوژیک گیاه کنجد Sesamum indicum L.)) و تاج خروس Amaranthus retroflexus L.)) , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۲
 24. مرتضی گلدانی , سیده مهدیه خرازی , تاثیر کمبود عناصر غذایی پر مصرف (NPK) بر برخی خصوصیات رشدی دو رقم تجاری ذرت در محیط آبکشت , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۲
 25. مرتضی گلدانی , سیده مهدیه خرازی , اثرات تراکم کاشت و رقم بر برخی از خصوصیات مورفولوژیک ذرت (Zea maize L.) در شرایط آبکشت , دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۲
 26. مرتضی گلدانی , نوید سروآزاد , اثر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی اندام هوایی و ریشه و ماده موثره , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 27. یحیی سلاح ورزی , مرتضی گلدانی , جعفر نباتی , مرتضی علیرضائی نقندر , مکانیسم کاهش اثرات تنش شوری با استفاده از آسکوربیک اسید در مرزنجوش ( Origanum majorana L.) , همایش ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱۱
 28. مرتضی گلدانی , عبدالرضا باقری , احمد نظامی , بررسی اثر تاریخ کاشت بر فنولوژی و مورفولوژی ارقام نخود , ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۶/۰۹